Một ngàu quanh trường

Bài thi gồm 3 ảnh Đơn và 5 ảnh bộ (Trandainghia)

Myaka

Theorange

Theshadow

Trandainghia1

Trandainghia2

Trandainghia3

Trandainghia4

Trandainghia5