Khoe sắc

Hội thi Khéo tay kỹ thuật cấp thành phố ngày 20/01/2017