Ảnh “ Đến trường buổi sớm”.

Chụp tại sân trường Tenleman vào buổi sáng vào tháng 2/2017