Thiên tỉnh

Chụp tại Chùa Bà Thiên Hậu vào cùng ngày. Giữa các dãy nhà trong chùa có một khoảng trống gọi là thiên tỉnh (giếng trời).