• Tên tác phẩm: Giờ nghỉ trưa

• Địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ • Thời gian: 14h00 ngày 12/2/2017 • sinh lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng miếng ăn miếng sống họ phải làm tất cả.