bánh ngọt

được chụp vào lần họp nhóm bạn thân cấp 2 trước khi nghỉ Tết.