Một buổi sáng bình minh đứng trên những con thuyền