Thiên Nhiên Xung Quanh

Những bức ảnh trên thể hiện được xung quanh đất nước Việt Nam về thiên nhiên mà em đã được trải nghiệm khi được thăm quan với gia đình mình

dong song tren nui